استفاده از نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر روی گواهینامه ها الزامی شد

صدور هر نوع گواهینامه تایید صلاحیت بدون نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران فاقد اعتبار است.
به گزارش روابط عمومی سازمان استاندارد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در اطلاعیه ای به آزمایشگاه های کالیبراسیون دارای گواهینامه تایید صلاحیت از این مرکز اعلام کرد: ارائه و صدور هر گونه گواهی یا نتایج کالیبراسیون توسط آزمایشگاههایی که دارای گواهینامه استاندارد 17025 و تحت اعتبار این مرکز باشد، باید نشان (لوگو) این مرکز را داشته باشند در غیراینصورت گواهی یا نتایج کالیبراسیون فاقد اعتبار بوده و در صورت مشاهده برخورد مقتضی صورت می گیرد.

منبع: http://isiri.gov.ir