بازرسی جرثقیل و لیفتراک

بازرسی فنی جرثقیل و لیفتراک به جهت اطمینان از ایمنی تجهیزات و انطباق با الزامات قانونی باید به صورت منظم انجام شود. این شرکت با بازرسی از جرثقیل و لیفتراک در مورد وضعیت بهینه تجهیزات بررسی های لازم را نموده و گواهینامه مربوطه را صادر مینماید.

ازجمله خدمات شرکت بازرسی رهام در امر بازرسی جرثقیل و لیفتراک عبارت است از :

  • بازرسی فنی قطعات مکانیکی و هیدرولیکی
  • تعیین وضعیت قطعات بحرانی
  • نظارت بر کمیت و کیفیت انجام تعمیرات اساسی موتور و اجزای قابل تعمیر
  • نظارت بر رنگ آمیزی قطعات
  • بازرسی و تایید حفاظ های ایمن بالابر و شمع کوب
  • بازرسی و تایید کلید های قطع و وصل و راه اندازی دستگاه ها
  • بازرسی تایید سیستم های برقی و ابزار دقیق
  • بازرسی و تایید قابلیت های بازدارنده و راه انداز
  • ارزیابی نهایی حداکثر ظرفیت مجاز باربرداری و صدور گواهینامه بازرسی در صورت تایید

درخواست سریع بازرسی جرثقیل و لیفتراک

6 + 1 = ?