بازرسی انواع موتور سیکلت

فرایند تایید نوع موتور سیکلت فرایندی است که بر اساس بررسی الزامات استانداردهای مربوطه جهت حصول اطمینان از رعایت ویژگی های ایمنی، زیست محیطی و عملکردی در طراحی و ساخت خودرواز طریق انجام آزمون، بررسی و تحلیل مدارک و گزارشات آزمون و همچنین بازرسی دوره ای از فرایند های خط تولید صورت میگیرد.

فرایند تطابق تولید فرایندی است که بر اساس آن قابلیت تولید مستمر بر اساس مشخصات تایید نوع صادر گردیده و از طریق کنترل فرایند تولید انجام میپذیرد که در این زمینه بخشی از خدمات شرکت بازرسی رهام به صورت زیر میباشد:

  • بررسی مدارک و نتایج آزمون های صورت پذیرفته بر اساس الزامات استاندارد های مربوطه
  • نظارت و صحه گذاری بر اقلام ورودی مندرج در لیست قطعات محصول (BOM)
  • نظارت بر الزامات فرایند تولید، ریشه یابی علل بروز عدم انطباق ای احتمالی بر اساس الزامات استاندارد
  • صحه گذاری بر محصول نهایی بر اساس استاندارد ها
  • بررسی کیفیت محصولات تولیدی از طریق ارزیابی دوره ای محصول آماده به تحویل و نیز مشخص نمودن سیر حرکت کیفی محصول نهایی
  • بررسی کیفیت فرایند تولید تامین کنندگان با بهره گیری از استاندارد های مربوطه

درخواست سریع بازرسی موتور سیکلت

4 + 3 = ?