لطفا برای استخدام در شرکت بازرسی رهام فایل زیر را دانلود کرده و بعد از پر کردن آن را برای ما ارسال نمایید.